Уведомление относно обработването на личните данни на на клиентите на архитектурно студио „Ди Ви Дизайн“

Уведомление относно обработването на личните данни на на клиентите на архитектурно студио „Ди Ви Дизайн“

Настоящото уведомление съдържа информация относно събирането, съхраняването и обработването на лични данни на клиентите на архитектурно студио „Ди Ви Дизайн“ (по-долу само „Ди Ви Дизайн“). Допълнително в уведомлението е поместена и информация относно Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни, както и относно реда по който може да подадете жалба или оплакване, ако считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно.

Настоящото уведомление е разработено от „Ди Ви Дизайн“ и съдържа информация относно:

 • администраторът, отговорен за обработването на личните Ви данни;
 • категориите обработвани лични данни;
 • условията, при които се обработват личните Ви данни;
 • целите и правните основания за обработването;
 • сроковете за съхранение и прилаганите мерки за сигурност на данните;
 • правата Ви като субекти на данни по смисъла на ОРЗД;
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме Вашите данни с трети страни.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорност за обработването на личните ви данни носи архитектурно студио „Ди Ви Дизайн“ ЕООД, с ЕИК: 131522008, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 5, ет. 6, офис 33-34, Република България, адрес на интернет страница: http://www.dv-design.biz

В случай, че желаете да получите повече информация относно обработването на Вашите данни или да упражните някое от правата си, както и ако подозирате, че данните Ви се използват по нерегламентиран начин, може да ни изпратите писмо на посочения адрес за кореспонденция или чрез електронна поща на адрес info@dv-design.biz

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„Ди Ви Дизайн“ обработва Вашите данни:

1. за да идентифицира Вас или представляваното от Вас дружество като клиент и да поддържа контакт с Вас или представляваното от Вас дружество при или по повод сключването и изпълнението на договорите за нашите услуги;
2. с оглед изпълнение на предвидени за „Ди Ви Дизайн“ в законодателството задължения за събиране и обработване на данни за клиентите му;
3. поради осъществяването на видеонаблюдение в офисите ни, за защита на служителите и собствеността на „Ди Ви Дизайн“;
4. с оглед защита на правата и интересите на „Ди Ви Дизайн“о при правни спорова, свързани с евентуално неизпълнение договори;

КАКВИ ВАШИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

„Ди Ви Дизайн“ обработва следните категории лични данни за Вас: имена и други идентификационни данни, включително подпис, данни за контакт (имейл, адрес, телефон), данни за банкова сметка; данни, които „Ди Ви Дизайн“ е задължено да събира по закон, данни, свързани със защитата на правата и интересите на клиентите, включително специални категории данни, както и видеообраз, доколкото на територията на офисите на „Ди Ви Дизайн“ се осъществява видеонаблюдение, което се означава със съответните информационни табели и знаци.

НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

В съответствие с ОРЗД „Ди Ви Дизайн“ обработва личните Ви данни само при наличие на валидно правно основание. „Ди Ви Дизайн“ обработва Вашите данни на следните правни основания:

 • по отношение на името Ви и другите идентификационни данни като подпис, както и данните Ви за контакт – за сключване на договорите за нашите услуги;
 • по отношение на личните данни, свързани с предмета на договорите свързани с предоставяните от нас услуги – за изпълнение на договорите;
 • данни за видеообраз на при осъществяване на видеонаблюдение – въз основа на легитимния интерес на Дружеството от опазване на сигурността на служителите и имуществото му;

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването на сигурността на Вашите данни e наш приоритет. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп до Вашите данни прилагаме всички разумни мерки и средства за защита на данните, включително предвиждане на задължение за конфиденциалност от всички служители и контрагенти на „Ди Ви Дизайн“, прилагане на технически мерки за защита на компютрите и системите, чрез които се обработват лични данни, осъществяване на видеонаблюдение в помещенията, където се съхраняват документите с личните данни за Клиентите, както и провеждането на обучения по защита на данните. При съмнение за нарушение ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Личните данни, обработвани за целите на сключване и изпълнение на договори се съхраняват за за срок от 5 години (общият давностен срок съгласно българското законодателство) от календарната годината, следваща годината на прекратяване на съответния договор.. Личните данни, свързани със счетоводни документи, се съхраняват съгласно чл. 12, ал.1 от ЗС за следните срокове: за счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години; за всички останали носители на счетоводна информация – 3 години. Видеозаписите от камерите се съхраняват за срок от 30 дни, след което автоматично се изтриват.

КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

ОРЗД предвижда следните възможности за защита на лицата във връзка с обработването на данните им:

 • право на информация относно начините и сроковете за обработването на данните;
 • право на възражение срещу дейностите, извършвани въз основа на легитимния интерес на „Ди Ви Дизайн“. В случай, че събирането на данните противоречи на Приложимото право, обработването ще бъде преустановена или ограничено незабавно;
 • право на коригиране на неточни данни, отразени в документите, съхранявани от „Ди Ви Дизайн“;
 • право да поискате „да бъдете забравен“ когато срокът за съхранение на Вашите данни е изтекъл, не е налице валидно правно основание и обработването повече не е необходимо;
 • право да оттеглите съгласието за споделяне на данните ви с трети страни в случай, че такова е дадено чрез формата за съгласие по-долу;
 • право във всеки момент и без да е изчерпан вътрешния ред за оспорване на дейностна ни по обработване да подадете жалба до компетентния Надзорен орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Можем да предоставим вашите данни на трети страни в следните случаи:

 • на държавни и местни органи и съдилища с оглед изпълнение на сключени договори;
 • на данъчни и други държавни органи при проверка или когато това се изисква от приложимото право;
 • на партньорите на „Ди Ви Дизайн“, счетоводители, юристи и други консултанти;
 • при промени в екипа, сливане или вливане данните с новия/ите партньор/и и консултант/и, за което ще бъдете уведомени.

При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • по факс – 029153525;
 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/